CINOKArtina "woukou" te prezante bay Tribinal la nan telespektatè an 2002 e li te te note pa prim yo ak prim nan anpil festival entènasyonal yo.

Lide a pou kreye Militè Melodram leve soti nan Viktor Bychkov ak Villa Haapasalo. Fèmen kòm yon rezilta nan kolaborasyon nan fim "karakteristik nan lachas nasyonal la" ak "karakteristik nan lapèch nasyonal", aktè yo deside eseye fòs yo nan dram. Sepandan, ekri yon pyès teyat sou sòlda yo Finnish ak Sovyetik ki te goumen ak zanmi nan Karelia, direktè Alexander Rogozhkin te ede yo.

Karyè siksè nan Larisi

Si riban yo komedyen te pote yon Villa Khaapasalo yon siksè asourdisant sèlman nan Larisi, Lè sa a, apre lwe "woukou" li te vin youn nan aktè yo ki pi rekonètr nan peyi l 'yo.

ki te fèt nan vil la pwovens nan Lahti, yon ti gason nan anfans timoun te seryezman fanatik nan ski, Hockey, bezbòl, ak paran kwè ke li ta chwazi chans yon atlèt la, men enterè nan teyat la ak patisipasyon nan amatè Pèfòmans te fè ajisteman pwòp yo. Se poutèt sa, yon jenn gason deside kontinye edikasyon yo nan Wayòm Ini a, kote li te reve nan acquisition teyat pwofesyon, pa kite espò.

Sepandan, vwayaj la nan Angletè pa t 'pran plas, paske nan konsèy la nan yon zanmi Ville, absoliman pa konnen lang Ris la, te vin tounen yon avoka nan Inivèsite a Leningrad.

Pa peye yon kontra nan Ris Enstiti a Eta a Etap Arts, li te vin yon elèv nan yon enstitisyon edikatif, yon pi popilè fò lekòl teyat ak tradisyon. Trè byen jan mèt angle, Swedish ak Alman, Villa t'ap fè tèt di etidye lapawòl Ris ak kilti.

Kontinye karyè li sou televizyon, Villa HapaPasalo resevwa kontra pou bwason ki pa gen alkòl ak rad soti nan dirijan manifaktirè Finnish, vin tounen youn nan pwogram yo ki mennen "wout prensipal la", patisipe nan pwojè yo nan laj la glas ak "minit nan tout bèl pouvwa".

âîî lavil Ayi , íëîîîî åååååñññññññññññññññññññññññññññññññññññ Îäèí EC ãëàâíûõ ãåðîåâ ýòîãî ôèëüìà - ôèíñêèé ñîëäàò Âåéêî (Âèëëå Õààïàñàëî), êîòîðîãî ýñåñîâöû ïðèêîâàëè Ê ñêàëå, âîâñå IA æåëàåò çàêîí ÷ èòü ñâîþ ìîëîäóþ æèçíü, íàêóêîâûâàÿ ñîâåòñêèì ñîëäàòàì îñòàâøèåñÿ ÷ Anu è ìèíóòû æèçíè. A êêêþþîþþþþüþüüüþþîþþþþüþüürüüüü þ òk üü , òòòò òòò òòò è è .èè .èè Ñ ​​ïîäðó ÷ íûìè ñðåäñòâàìè Ó Iaai, êîíå ÷ II, IA ãóñòî, II â äàííîì Neo ÷ AA âàæíû IA èíñòðóìåíòû, à OI è ñîîáðàçèòåëüíîñòü, êîòîðûõ Ó Âåéêî ïðåäîñòàòî ÷ II.

Koneksyon itilize nan ñàüüüüîî Mwen Mwen II îîîîîî × × × Ä îîîîîòòòòòâòâòòòââââòâââââòâòòòòèèèèèèþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþìììììììììììì , mwen menm I, II, ûûûûììììììììììììììììììû Âîäèüüü èôôööðèèèèèè üüüüüüüîî Mwen Mwen .ççççççççççççççç

àíí òòòòòîîîîîîî II üøüøüé! Yon O àíèè æååîîîîî iii Ooooooooo IDD , AAAAAAA .u .u .ûûûûûû ... Aie, Ê êàùñòòíîîîîîîîîîîîîîîîîîî , ñññññññññññññññññññ àààüüüîîîòòòòòòò ììââââââââââââââââââââââââââââââîâââîîâòîâîâ o Î âååêêêîîîîî êêêèêèèèèèèèèèèââè ììâââìììììììììììììììì O O o Yon yon Mwen IO Kalkil, de çññññññññ DE DE DE è , èèèèèîîîîîî .îîîî ÄÿãÃî è - --èââààààààààààüüüüöààààà, åîîîî - - - - --îîîîîîîîîî ...

âååõõõõõõõõõõêêàõàêêêêõêõõõõêõêêõêõõõõõõõ È Ana òðîå yi ÷ OE IA ïîíèìàþò äðóã äðóãà, ïîòîìó ÷ OI, lavil Ayi-ïåðâûõ, IIe ëþäè ñîâåðøåííî ðàçíîé êóëüòóðû, à lavil Ayi-âòîðûõ, IIe IA ñëèøêîì-OI ñòðåìÿòñÿ Ê âçàèìîïîíèìàíèþ. À îèèèèèèèèèèèèååååååå îîîîîîîîî ììììììòò - - - - - - - - ìììììììììììììììì ìììììììììììììììììììì EA ìììììììììììììì

Óâèäåâ ôàìèëèþ ðåæèññåðà Ðîãîæêèíà, ñîçäàòåëÿ ñîâåðøåííî êóëüòîâîãî ôèëüìà "Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé îõîòû", yon òàêæå âïîëíå íåïëîõîãî ïðîäîëæåíèÿ â âèäå "Îñîáåííîñòåé íàöèîíàëüíîé ðûáàëêè", ìîæíî ïîäóìàòü, ÷ OI Ian îæèäàåò òðàäèöèîííàÿ ðîãîæêèíñêàÿ êîìåäèÿ. À àææàà AAAAAA, üüüååüûåòòòòòååååòòÒ åòåååååååååååàèèåèèèèèè. .E ............ "" -. ÅÃÅðüü üèèèèèèèíí date nan iii --àÒ àààààââââââââââââââüâüüüññìììììììììììììøøøøøøøøìøìì --îîîääääèèèèèèèèèèèååååååååååèåååå .Yon ........ .E .äääääë

Occasions - Rappelant D Mwen åíüüééééÉ.. Íåñìîòðÿ IA OI, ÷ OI îñíîâíàÿ ëèíèÿ â ôèëüìå EAE au ðàçâèâàåò íàõîäêó Ðîãîæêèíà â "Îñîáåííîñòÿõ íàöèîíàëüíîé îõîòû" - îáùåíèå Êóçüìè ÷ à è Ðàéâî IA ðàçíûõ ÿçûêàõ, EC-CA ÷ AAI ñîçäàþòñÿ âñÿêèå çàáàâíûå ñèòóàöèè, - oe IA ìåíåå "Êóêóøêà" ñîâåðøåííî IA ææàà èèèèèèèèèèèèèèèè .ñññññññññññ AA èèèèÿ.

"êêøøøøàà" - ôèüüì mwen yon è è è ò ìüüèè ÷ íààìèè .èèè .E Î Òîìì êààâââããããîîììììì oo Ouu ãüüüüããòòü õõõõõõõêêêêêêõêêêêêêêêêêêêêêêêê Î ìíííííííííííííííåíåååååååååååååååèåèååååååèåèåèèåååääåäääääääääääääää .îîîîäîää .. À òàêæå î OII, ÷ OI ñàìûå ðàçíûå ëþäè â ñàìûõ ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ Ana-òàêè ìîãóò iii ÷ ü äðóã äðóãó, è èìåííî â ýòîì êðîåòñÿ îñíîâà âûæèâàíèÿ â òÿæåëûå ïåðèîäû æèçíè - âçàèìîïîìîùü, æåëàíèå ïîíÿòü äðóã äðóãà.

 ôèëüìÅ,    A A A A ÷ â ì ì ì oo. Ñ ​​î îäîéûûûûûûûûûõõõõõõõõõêääåõõõõõõõõõõõõêêêêêêêääääääããããããããã Ooou .... Îäàììììììììåååûåååûûûûûûûûûûûûûûàààüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü, üüüüüü, U , àîîîàîîîîîîîîîîîîñõõõõ. ". Ñ ​​Ä ãÃîãéûûûûûûûûûû òòÒèòòòòòòòòòòÒèòòÒèòòòòòòòòòòÒèòòòòòò ò ò óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Ôèüü EE, elatriye, ÷ å Åísy, A A A A üüüñññññ ññññññññññññññññññññ

 êàðòèíå Anou, êîíå ÷ II, îïðåäåëåííûå íåäîñòàòêè, ãëàâíûé EC êîòîðûõ - äîâîëüíî Cia ÷ èòåëüíàÿ, IA IIe âçãëÿä, çàòÿíóòîñòü äâóõ ýïèçîäîâ - îñâîáîæäåíèå Âåéêî IO öåïè (Yoi ïîêàçûâàåòñÿ lavil Ayi âñåõ ïîäðîáíîñòÿõ ÷ óòü EE IA â ðàüüíîììììåÅíåè), yon ææææçççîîä, se yon AA EEE ñññññññ Mwen Mwen II î õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ Ñ ​​îäíîé ñòîðîíû, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷ OI Yoa çàòÿíóòîñòü îòâå ÷ AEA êàêèì-OI ðåæèññåðñêèì çàìûñëàì, II ÷ èñòî çðèòåëüíî Yoe ýïèçîäû ñëåãêà óòîìëÿëè è çäîðîâî ñáèâàëè ðèòì ýòîé, â îáùåì-OI, âïîëíå äèíàìè ÷ IIe êàðòèíû.

ðåçþèèþþ. NU ÷ ûéée, yon ÷ óóééééééÉ é EEE è è è ôèëüüì, kontwòl, êàêê W N ÷ ÷ Òààþ , ííåíííííîííîîîíòòòòòòòòòòòòòòòòòòîîòòòîîîîîîî Occups aksyon yo. Pozisyon ñâéñññññþþþ þþþþþþþþþþ.

Ville Haapasalo

Ville Yuhan Haapasalo la - Finnish aktè fim, aktivman patisipe nan pwojè, Ris, gayan nan Prize la Eta a Federasyon Larisi la. Ki pi popilè a nan foto yo nan "Karakteristik yo nan lachas Nasyonal la", "Features, National Lapèch" ak "woukou".

fim prensipal yo nan aktè Villa Haapasalo

sepandan, pa tout "embesil" rete ak yon pozisyon menm jan an. inite a nan karaktè prensipal yo nan sa a fim -Fine sòlda Weiko (Villa Haapasalo), ki Eschessians tou mare ale wòch la, pa vle fini jèn yo, spiting sòlda yo Sovyetik ak minit nan lavi yo. Se konsa, kenbe tout inventups pwòp mwen jwenn gratis nan otzzy la. Ak vle di hersal, li, nan kou, se pa epè, men pa gen okenn zouti nan ka sa a, men yon lespri intererageity, ki se vizib.

Kartosov sove sèlman yon mirak. Udo te pran vòl nan imaj la nan Molets Sovyetik yo, ki pou kèk rezon, ki moun ki etoudi mesye machin nan Sovyetik pa predatè a, ofisye a Sèvi ak frenn ak Jaraded. te Chofè a ak gad, ak Kartuzov la fòtman contused.

Tout twa pale soti nan inite. Apre sa, tout twa prèske pa konprann zanmi an, paske, premyèman, yo gen kilti konplètman diferan, ak Dezyèmman, yo pa twò fè kont efò yo wè FIV a. Apre sa, enkonpreyansyon nou ka sitiyasyon konplètman diferan kòm komik e ki rezonab.

Rezime. Yon ase bèl, gwo twou san fon, komik ak kalite fim, ki, menm jan mwen panse, se opinyon e menm bezwen gade. ROGOZHKINPOSTO te frape pa enpak li yo ak adaptabilite.

vèsyon aktyèl la nan paj la nan patisipan ki pèsistan epi yo ka diferan siyifikativman nan, teste sou Mas 17, 2019; Chèk mande pou.

Nou itilize bonbon
Nou itilize bonbon asire ke nou ba ou eksperyans ki pi bon sou sit entènèt nou an. Lè l sèvi avèk sit entènèt la ou dakò ak itilizasyon nou an bonbon.
Pèmèt bonbon.